Tjenester Våre kurs Ressurser og gratismateriale Blogg Om oss Kontakt oss VÅRE KURS Login

Betingelser ved kjøp av onlinekurs

SALGSBETINGELSER FOR VIDEOMARKEDSSKOLEN

Ikrafttredelsesdato: 01.01.2020

Velkommen til Videomarkedsskolen!

Videomarkedsskolen formidler onlinekurs som gir deg tilgang til nettkurs, oppgaver og kursbevis med forhåndsbetalt kursplass. Kursinnholdet blir lagt ut via online kursportal og strømming på Internett til Internett-tilkoblede TV-er, datamaskiner og andre enheter.

Når du (Kunden) har inngått en avtale med Videomarkedsskolen AS, vil du kunne få tilgang til Tjenesten via kursportal eller strømmetjeneste, evt. i Facebook-grupper. Du har tilgang til innholdet så lenge du har godtatt våre salgsbetingelser og holder deg til dem.

SALGSBETINGELSER

Disse salgsbetingelsene utgjør en bindende kontrakt mellom Kunden og Videomarkedsskolen som regulerer Kundens rettigheter og forpliktelser knyttet til Tjenesten som leveres av Videomarkedsskolen.

Av og til kan vi gjøre endringer i Tjenesten og Salgsbetingelsene. Vi vil varsle deg om slike endringer, jf. punkt 15 nedenfor. Ved å fortsette å bruke Tjenestene etter endringene, godtar du endringene.

Videre godtar du at din elektroniske signatur har samme rettsvirkning som om du signerte kontrakten personlig.

1. DEFINISJONER

Tjenesten – referer til Nettstedet, alt dets innhold, funksjoner og funksjonalitet (inkludert men ikke begrenset til, all informasjon, programvare, tekst, grafikk, bilder, video, lyd og strømbare filer), samt support fra Videomarkedsskolens personell.

Nettstedet – referer til nettstedet Videomarkedsskolen.no eid av Videomarkedsskolen.

Kunden – referer til en bedrift som kjøper tilgang til Tjenesten.

Salgsbetingelsene - refererer til disse Salgsbetingelsene, inkludert oppdateringer av disse.

Effektiv dato – referer til den dato da Videomarkedsskolen bekrefter Kundens rett til å bruke Tjenesten.

Sluttdato – referer til den dato da Kundens tilgang til tjenesten opphører.

 

2. INFORMASJON OM VIDEOMARKEDSSKOLEN

Videomarkedsskolen.no AS er et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer 918 033 696 og hovedkontor i Linneavegen 5, 2052 JESSHEIM.

3. KUNDENS MYNDIGHET TIL Å SIGNERE

Kunden må ha fylt 18 år for å kunne signere disse Kjøpsvilkårene, og ved å godta disse Kjøpsvilkårene bekrefter Kunden at han eller hun har fylt 18 år.

4. REGISTRERING

For å bruke Tjenesten må Kunden ha en gyldig konto som opprettes gjennom å fylle ut nødvendig informasjon i registreringsskjemaet på Nettsiden, eller på andre avtalte måter (f.eks. e-post). Videomarkedsskolens innsamling og lagring av Kundens personopplysninger reguleres i Videomarkedsskolens  personvernerklæring som Kunden kan lese her.

Kunden er ansvarlige for å hemmeligholde brukernavn og passord og er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som utføres på sin konto.
 

4.1. Ved registrering fra nettside:

Kunden godtar å:

(a) oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger i henhold til kravene i registreringsskjemaet, og

(b) opprettholde og raskt oppdatere registrerings data for holde dem sanne, nøyaktige og fullstendige,

(c) straks informere Videomarkedsskolen om uautorisert bruk av sin konto eller andre brudd på sikkerheten, og

(d) logge ut fra sin konto ved slutten av hver arbeidsøkt.

Videomarkedsskolen påtar seg ingen forpliktelse til å verifisere opplysningene gitt av Kunden. Men hvis Videomarkedsskolen finner, eller bare har mistanke om at ovennevnte opplysninger er usanne, unøyaktige, uaktuelle eller ufullstendige, kan Videomarkedsskolen suspendere eller avslutte Kundens konto og nekte enhver nåværende eller fremtidig bruk av Tjenesten.

Videomarkedsskolen kan ikke og vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skade som følge av Kundens unnlatelse av å overholde denne delen av Kjøpsvilkårene.

5. KUNDENS RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER - OPPHAVSRETT, KJØPSVILKÅR OG TAUSHETSPLIKT

  • Kjøpsvilkårene gir Kunden en begrenset, ikke-eksklusiv, gjenkallelig, ikke-overførbar, og ikke-underlisensbar rett til å få tilgang til Tjenesten. Det at Videomarkedsskolen gir en slik tilgang til Tjenesten betyr ikke at Videomarkedsskolen forplikter seg til å opprettholde Tjenesten i sin nåværende form. Videomarkedsskolen kan oppgradere, modifisere, endre eller forbedre Tjenestene, så lenge dette er ikke skadelig for Kunden sin bruk av Tjenesten. Ved vesentlige endringer vil Kunden motta et forhåndsvarsel innen rimelig tid (med mindre endringen følger av forhold utenfor Videomarkedsskolen kontroll, i så tilfelle vil Videomarkedsskolen forklare årsaken til endringene så snart det er praktisk mulig).
  • Kunden samtykker i å overholde alle Kjøpsvilkårene, samt regler om bruk av Tjenesten som publiseres av Videomarkedsskolen på Nettstedet. Videomarkedsskolen forbeholder seg retten til å nekte Kunden tilgang til Tjenesten hvis Kunden har unnlatt å overholde disse Kjøpsvilkårene.
  • Kunden lover, aksepterer og samtykker i at:

I. tilgangsrettigheter ikke overføres til tredjeparter;

II. bruk av Tjenesten skjer uten at det overføres virus;

III. det ikke er tillatt å leie ut, lease, viderelisensiere, videreselge, distribuere, overføre, kopiere, formidle eller endre Tjenesten eller noen av dens komponenter;

IV. det Ikke er lov å oversette, dekompilere, eller på annen måte prøve å kopiere kildekoden til Tjenesten;

V. det ikke er lov til å reprodusere, distribuere, endre, lage avledede produkter av, vise offentlig, fremføre offentlig, republisere, laste ned, lagre eller overføre Tjenesten eller deler av den;

VI. det ikke er lov å slette eller endre merking av opphavsrett, varemerke eller andre eiendomsrettigheter fra originaler eller kopier av materiale som inngår i Tjenesten;

VII. det er Kundens ansvar ene og alene å anskaffe, installere, drifte og vedlikeholde maskinvare, programvare, nettverkstilkoblinger og telekommunikasjonsforbindelser som er nødvendig for å få tilgang til og bruke Tjenesten;

VIII. kunden ikke vil bruke Tjenestene på noen måte, eller utnytte noe innhold, data, maskinvare, programvare eller annet materiale, som krenker eller bryter noen patenter, opphavsrett, forretningshemmeligheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter til en tredjepart, eller som utgjør en ærekrenkelse, injurie, invasjon av privatliv, eller brudd markedsføringsloven eller andre tredjeparts rettigheter, eller som er truende, trakasserende eller skadelig for Videomarkedsskolen og/eller tredjeparter.

5.1. Spesielt om opphavsrett til kursinnhold:

Videomarkedsskolen har opphavsrett til alt innholdet du får i kurset, herunder tekster, videoer, bilder og annet materiale du får tilgang til. Noen ganger gir vi ut maler som kunder kan bruke, og disse kan fritt brukes til eget formål etter spesifikke regler oppgitt i det aktuelle kurset.

Ved kjøp av onlinekurs, medlemskap og programmer hos Videomarkedsskolen, får du tilgang til materiale så lenge du er medlem, eller så lenge kurset/programmet varer. Alt innhold er kun for personlig bruk og det er ikke tillatt å kopiere eller formidle materialet uten særskilt godkjenning. 

5.2. Taushetsplikt

På våre onlinekurs, medlemsportal og programmer ønsker vi at deltakerne deler erfaringer og utfordringer underveis. Det er derfor taushetsplikt for informasjon som du blir kjent med i denne sammenheng. Det betyr at du ikke kan dele informasjon om andre deltakere, men du må gjerne dele egne erfaringer og resultater. 

Gjensidig har Videomarkedsskolen taushetsplikt overfor alle våre kunder og vil ikke dele informasjon med andre med mindre det er gitt særskilt tillatelse til å gjøre dette.

6. ANGRERETTEN

Angrerettloven gir forbrukere i utgangspunktet 14 dagers angrerett på produkter og tjenester ved forbrukerkjøp. Angreretten gjelder ikke ved kjøp gjennom bedrift.

7. TILGJENGELIGHET

Kunden erkjenner og er kjent med at høy datatrafikk på Internett kan føre til forsinkelser for framvisning og nedlasting av informasjon fra Tjenesten og skal følgelig ikke holde Videomarkedsskolen ansvarlig for forsinkelser som er vanlig i forbindelse med bruk av Internett. Kunden aksepterer også at Tjenesten ikke vil være tilgjengelig på en kontinuerlig tjuefire timers basis på grunn av slike forsinkelser eller forsinkelser forårsaket av Videomarkedsskolen oppgradering, modifikasjon, eller standard vedlikehold av Tjenesten.

8. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Tjenesten og Nettstedet er eid av Videomarkedsskolen, dets lisensgivere eller andre leverandører av slikt materiale, og er beskyttet av norsk og internasjonal lovgiving om opphavsrett, varemerkebeskyttelse og patenter.

Ingen immaterielle rettigheter overføres til Kunden i forbindelse med kjøp av tilgang til Tjenesten.

Videomarkedsskolens navn, firmalogo, og alle relaterte navn, logoer, produkt- og tjenestenavn, design og slagord er varemerker for Videomarkedsskolen, Tjenesten, Nettstedet eller dets tilknyttede selskaper eller lisensgivere. Kunden kan ikke bruke slike merker uten skriftlig tillatelse fra Videomarkedsskolen. Alle andre navn, logoer, produkt- og tjenestenavn, design og slagord som benyttes i Tjenesten er varemerker til de respektive eierne.

9. VIDEOMARKEDSSKOLENS FORPLIKTELSER

Videomarkedsskolen vil bestrebe seg på å holde Tjenesten tilgjengelig, med unntak av planlagt vedlikehold og nødvendige reparasjoner, og med unntak av avbrudd som skyldes forhold utenfor Videomarkedsskolens rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, force majeure (som definert nedenfor). Det foregående gjelder ikke for eventuelle avvik som skyldes bruk av tjenestene i strid med Videomarkedsskolens instrukser, eller modifikasjon av Tjenesten utført av andre enn Videomarkedsskolens ansatte eller godkjente leverandører. Hvis Tjenesten er utilgjengelig av andre årsaker enn de som er beskrevet i det foregående, vil Videomarkedsskolen for egen regning gjøre alle rimelige kommersielle anstrengelser for omgående å gjøre Tjenesten tilgjengelig igjen, eller gi Kunden en alternativ måte å oppnå ønsket resultat av Tjenesten.

Du kan se innhold der du registrerte kontoen din.

Kursene våre blir solgt med én og én lisens. Dersom det er ønskelig med flere lisenser, så kan vi ordne dette etter avtale.

Innholdet i tjenesten vil kunne endre seg over tid, som regel til det bedre. Videomarkedsskolen står fritt til å fjerne, og legge til, nytt innhold til enhver tid.

10. BETALING

Kunde betaler forskuddsvis for tilgang til Tjenesten med de betalingsalternativer som til enhver tid er tilgjengelig via Nettstedet. Andre betalingsalternativer kan godtas etter nærmere avtale.

Vi forbeholder oss retten til å endre prisen på våre kurs og tjenester. Ved eventuelle prisendringer, vil vi varsle deg. Prisendringer for abonnementer trer i kraft ved begynnelsen av neste abonnementsperiode, eller neste gang du kjøper kurs. For eksempel, hvis abonnementet ditt går i perioder på en måned av gangen, og når vi da varsler deg om en prisendring 15. april, gjelder den nye prisen fra 1. mai.

Ved å fortsette å bruke Tjenesten etter at prisendringen trer i kraft, godtar du den nye prisen.

11. VARIGHET AV TILGANG OG OPPSIGELSE

Abonnement og kurs løper inntil det sies opp. Husk at oppsigelse skal skje senest dagen før en ny faktureringsperiode påbegynnes – hvis ikke fornyes abonnementet automatisk.

Om du har abonnert gjennom vår nettside, kan du administrere ditt abonnement fra din konto.

Betalingene kan ikke refunderes, og vi tilbyr ingen refusjon eller kreditt for påbegynte kurs eller abonnementer.

12. VILKÅR FOR OPPHØR

I tilfelle mistanke om eller dokumentert uautorisert bruk av ditt abonnement, eller hvis du ikke overholder disse Salgsbetingelsene, kan vi si opp avtalen din med oss, eller suspendere tilgangen din til Tjenesten med rimelig varsel.

Hvis du vil vite hvordan du avslutter Tjenesten, se avsnitt 11 ovenfor.

I den utstrekning som tillates av norsk lov, er vi uten ansvar for oppsigelse av avtalen, eller hvis vi suspenderer din tilgang til Tjenesten. Dette innebærer blant annet at vi ikke gir refusjon.

13. EKSTERNE LENKER OG INFORMASJON

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av eller er relatert til Videomarkedsskolen. Videomarkedsskolen er ikke ansvarlig for innhold, nøyaktighet eller meninger uttrykt på slike tredjeparts nettsteder, og er ikke forpliktet til å undersøke, overvåke eller kontrollere disse nettstedene for nøyaktighet eller fullstendighet. En Kunde som forlater Nettstedet for å få tilgang til tredjeparts nettsteder, gjør dette på egen risiko.

14. ANSVARSFRASKRIVELSE

Kundens bruk av Tjenesten eller elementer innhentet gjennom Tjenesten skjer på eget ansvar. Tjenestene leveres "som den er", uten garantier av noe slag, direkte eller indirekte.

Videomarkedsskolen gir således ingen garanti for, eller tar ansvar for, at innholdet som leveres av Videomarkedsskolen, herunder fra eksperter, er nøyaktig, fullstendig og feilfritt. Videre gir Videomarkedsskolen ingen garanti for at Tjenesten vil være feilfri eller uavbrutt, at feil vil bli rettet, at Tjenesten eller Nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller at Tjenesten eller produktene innhentet gjennom Tjenesten vil oppfylle Kundens behov eller forventninger. Videomarkedsskolen fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå som følge av Kundens anvendelse av informasjon og kunnskap tilegnet gjennom bruk av Tjenesten.

15. ENDRINGER

Med unntak for de bestemmelser som regulerer de viktigste kontraktsmessige forpliktelser mellom Kunden og Videomarkedsskolen, har Videomarkedsskolen rett til å revidere og endre disse Kjøpsvilkårene fra tid til annen for å gjenspeile endringer i virksomhetens behov, inkludert, men ikke begrenset til, endringer i funksjoner og funksjonalitet, endringer i markedsforholdene, endringer i teknologi, endringer i betalingsmåter, endringer i relevante lover og regelverk og endringer i systemegenskaper. Endringene trer i kraft umiddelbart etter at de har blitt annonsert på Nettstedet og fortsatt bruk av Tjenesten etter kunngjøring av endringer til Kjøpsvilkårene betyr at Kunden aksepterer og samtykker til endringene, i den grad det er tillatt etter gjeldende lover.

16. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Disse Kjøpsvilkårene reguleres av norsk rett. Partene skal søke å løse eventuelle tvister i forbindelse med forståelsen av disse Kjøpsvilkårene ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, løses tvisten ved ordinær domstolsbehandling med Oslo tingrett som verneting.

17. FORCE MAJEURE

Videomarkedsskolen vil ikke være ansvarlig for manglende oppfyllelse eller forsinkelse i utførelsen av, noen av sine forpliktelser som er forårsaket av hendelser utenfor rimelig kontroll ("force majeure"). Force majeure omfatter enhver handling, hendelse, ikke-hendelse, utelatelse eller ulykke utenfor Videomarkedsskolen kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, begrensninger gjennom lov, forskrift, ordre, eller andre statlige direktiver, streik, naturkatastrofer, tredjeparts mekaniske eller andre utstyrshavarier, terrorangrep, brann, eksplosjoner, fiberoptisk kabel kutt, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringsforbindelser, Internett feil eller forsinkelser, stormer eller andre lignende hendelser.

Close

50% Complete

Du er snart der!

Fyll inn navn og epost for å melde deg på vårt nyhetsbrev. Du vil motta jevnlige, men relevante eposter med tips og triks om video og markedsføring.

Dine opplysninger er trygge hos oss! Les mer i vår personvernpolicy her.